Rate limit

Khi bạn gửi đi các request quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, hệ thống Goship sẽ trả về cho bạn một error code là 429 (Too Many Requests).

Mặc định, bạn bị giới hạn 60 requests/phút. Thực tế là Goship nhận được khá nhiều tình trạng double requests.

Double requests là tình trạng bạn gửi 1 lúc 2 requests tới Goship. Một request cho việc authenticate để lấy token và một request để lấy tài nguyên.

Bạn làm điều này vì sợ rằng khi token hết hạn bạn sẽ bỏ qua request đó. Tuy nhiên, token trên Goship tồn tại khá lâu (gần như là không đổi) cho nên bạn không cần phải bận tâm tới việc request token liên tục. Hãy lưu token lại và không thực hiện request token trước mỗi request tài nguyên.

Nếu quan tâm tới vấn đề bảo mật, bạn hãy định kỳ thay đổi token.